Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné, dodacie podmienky a reklamačný poriadok

Vážení zákazníci,

internetový obchod shop.skolalietania.eu je zásielkovou službou spoločnosti SKY SPORT Flight School, s.r.o. 

Pred kúpou si Vás dovoľujeme upozorniť, aby ste si riadne prečítali nasledujúce obchodné podmienky.

Zároveň Vás chceme upozorniť, že dodacie lehoty, ktoré sú uvedené pri nenaskladnených výrobkoch, sú len orientačné, odhadované na základe dlhodobej spolupráce s dodávateľmi, ale konkrétna doba dodania sa môže líšiť. Závisí od množstva skladových zásob u dodávateľa a dopravy.

Jednotlivé body všeobecných obchodných a dodacích podmienok a reklamačného poriadku:

1. Objednávka

Kúpna zmluva:

Potvrdením objednávky v internetovom obchode uzatvárate zmluvu uzavretú na diaľku, v zmysle zákona 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku. Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu. Vzniká záväzným potvrdením Vašej objednávky, pričom akceptujeme aj objednávky zaslané e-mailom na eshop@skolalietania.eu.

Zároveň upozorňujeme, že potvrdením objednávky vzniká zákazníkovi povinnosť platby za objednaný tovar. 

Sme platcami DPH a ceny, ktoré uvádzame pri výrobkoch sú vrátane DPH. Spoločnostiam, ktoré sú registrované ako platcovia DPH v inej krajine EU okrem Slovenska, budú fakturované ceny bez DPH. Fakturáciu bez DPH nastavíme až po preverení príslušnej registrácie. 

Overenie platnosti objednávky v prípade vyššej sumy:

Objednávky môžu byť telefonicky overované z dôvodu, aby nedošlo k prípadnému falošnému objednaniu na Vašu adresu alebo k chybe pri objednanom množstve.

Výpočet výšky zľavy:

Výška zľavy sa vypočítavá z ceny objednaného tovaru, pričom cena dopravy sa do výpočtu zľavy nezapočítava!

Dostupnosť objednaného tovaru:

Skladové zásoby a doba dodania sú orientačné údaje a môžu sa kedykoľvek zmeniť.

2. Storno objednávky

K stornu objednávky môže dôjsť dvoma spôsobmi.

Storno zo strany kupujúceho:

Zákazník má právo objednávku stornovať pred odoslaním tovaru na emailovej adrese: shop@skolalietania.eu. Po tomto termíne môže zákazník odstúpiť od zmluvy na základe postupu uvedeného v bode 6 “Možnosť vrátenia tovaru”.

Storno zo strany predávajúceho:

Internetový obchod skolalietania.eu si vyhradzuje právo zrušiť objednávku v prípade, že objednávku nebolo možné overiť (chybne zadané telefónne číslo, dlhodobo nedostupné telefónne číslo, zákazník neodpovedá na maily, atď.) alebo tovar sa už nevyrába, tovar je dlhodobo nedostupný alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena. Ak táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že zákazník zaplatil celú cenu alebo časť ceny výrobku, táto mu bude do 14-tich dní vrátená späť na jeho účet. Spravidla skôr. 

3. Doprava

V súčasnosti poskytujeme naším zákazníkom dve možnosti doručenia ich objednávky a to buď prostredníctvom štandardnej poštovej služby alebo osobným odberom po predchádzajúcej dohode. Upozorňujeme, že nemáme kamennú predajňu, preto osobný odber je možný len na základe vopred dohodnutom čase a mieste odberu. 

Tovar spravidla odosielame do 5 (piatich) pracovných dní od potvrdenia objednávky / od prijatia platby, v prípade platby vopred, počas pracovných dní, ak je tovar skladom. V prípade, že tovar nie je skladom doba odoslania sa môže predĺžiť. Informácia, či je tovar na sklade je uvedená pri každom produkte. Ak tovar nie je skladom, je tam uvedená približná doba expedície v počte pracovných dní potrebných na odoslanie tovaru. Ak nastanú okolnosti, pre ktoré nebudeme vedieť dobu odoslania dodržať, zákazník bude vopred a včas informovaný a bude mu umožnené objednávku stornovať. 

Doprava poštovou spoločnosťou:

Cena dopravy sa vypočíta v závislosti od hodnoty objednaného tovaru a cieľovej krajiny. Pre presné zistenie nákladov na dopravu pridajte položku do košíka a zadajte adresu pre zistenie presnej výšky prepravného. 

UPOZORNENIE!: Zákazníkovi sa odporúča, aby si nepoškodenosť a kompletnosť zásielky skontroloval IHNEĎ pri jej preberaní od pracovníka doručovacej služby. V prípade poškodenia alebo neúplnosti zásielky odporúčame tovar NEPREBERAŤ a spísať na mieste s pracovníkom doručovacej služby zápis o poškodení zásielky alebo neúplnosti. 

Osobný odber:

Osobný odber je možný po dohovore telefonicky na čísle +421 904 573 923 alebo e-mailom: skysport@skolalietania.eu

4. Možnosti platieb

Platba prostredníctvom platobnej brány GoPay.

Platba vopred na účet – na náš účet vo VÚB Banke. Táto služba nie je spoplatnená. Pri platbe je potrebné uviesť Vaše meno a priezvisko (prípadne názov spoločnosti), pridelený variabilný symbol, ktorý je totožný s číslom objednávky, aby bolo možné priradiť platbu. Platbu, prosíme, uskutočnite ihneď po zadaní objednávky na príslušný bankový účet:

Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.

IBAN: SK0202000000001755349256

SWIFT/BIC: SUBASKBX

Platba v hotovosti – pri osobnom prevzatí. Upozorňujeme, že nemáme kamennú predajňu. Preto si čas a miesto odovzdania dohodnite vopred telefonicky alebo emailom.

5. Reklamačný poriadok

Zákazník má právo zakúpený tovar reklamovať. Ak však chcete Vami zakúpený tovar reklamovať, vopred nás prosím o tejto skutočnosti informujte prostredníctvom emailu. Reklamovaný tovar nám prosím zašlite až po dohovore na adresu: Opoj 72, Opoj 919 32 alebo nám ho môžete vrátiť aj osobne. Tovar nám prosím neposielajte dobierkou! Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Vašu reklamáciu sa budeme snažiť vybaviť po overení jej opodstatnenosti, v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru.

Ako uplatniť reklamáciu:

k reklamovanému tovaru musí byť priložený doklad o kúpe 

je nutné čitateľne popísať chybu a spôsob ako sa prejavuje

tovar musí byť zaslaný so všetkými jeho súčasťami, s ktorými bol dodaný, bez prípadných znečistení

predávajúci neručí za škody spôsobené na tovare neodbornou manipuláciou, nedodržaním návodu, nedbalým zaobchádzaním, prípadne pôsobením vis major, t.j. vonkajších udalostí, ktoré nemajú svoj pôvod v konaní účastníkov zmluvy a ich vznik nemohli účastníci nijako ovplyvniť.

6. Možnosť vrátenia tovaru

Podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je možné odstúpiť od zmluvy  do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo služby bez udania dôvodu. Predávajúci vráti spotrebiteľovi cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar najneskôr v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Predávajúci nie je povinný pri odstúpení od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru vrátiť spotrebiteľovi platby skôr, ako mu bude tovar doručený alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tohto tovaru predávajúcemu napríklad preukázaním podacieho lístku na pošte. Odstúpiť od zmluvy je nutné preukázateľným spôsobom. Po oznámení, že si želáte odstúpiť od zmluvy Vám pošleme formulár, ktorý nám následne zašlete e-mailom na shop@skolalietania.eu alebo poštou na adresu Opoj 72, Opoj 919 32. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. Spotrebiteľ je povinný zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.

Možnosť vrátenia tovaru sa nevzťahuje na právnické osoby a pri možnosti osobného odberu. A to z nasledujúcich dôvodov:

Rozhodné právo

Právne vzťahy medzi zákazníkom – spotrebiteľom a predávajúcim bližšie neupravené týmito obchodnými podmienkami sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a Zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Právne vzťahy medzi zákazníkom – podnikateľom a predávajúcim bližšie neupravené týmito obchodnými podmienkami sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Pri osobnom odbere tovaru si zákazník tovar skontroluje a má právo ho neprevziať. Po prevzatí však už takýto predaj nespadá do vyššie spomínaného zákona a z toho dôvodu nie je možné bezdôvodne odstúpiť od zmluvy do 14 dní.

Postup vrátenia tovaru:

O vrátení tovaru nás prosím Vás vopred informujte prostredníctvom emailu alebo telefonicky (viď. kontakty). V prípade emailovej komunikácie prosím do textu uveďte:

že odstupujete od zmluvy v zákonom stanovenej lehote,

o aký tovar ide, aká bola jeho cena, číslo faktúry a kedy ste tovar prevzali,

spôsob platby má byť rovnaký, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe, avšak predávajúci a kupujúci sa môžu dohodnúť aj na inom spôsobe platby. Dodatočné náklady vzniknuté v dôsledku spotrebiteľom výslovne zvoleným iným spôsobom doručenia (napr. expresné doručenie do 24 hodín), ako je najlacnejší a bežne prijateľný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim nie je predávajúci povinný spotrebiteľovi uhradiť. Peniaze Vám budú vrátené bez sankcií za odstúpenie od zmluvy. 

V prípade neoprávneného vrátenia tovaru bude tento tovar vrátený zákazníkovi na jeho náklady.

7. Ochrana osobných údajov

Spoločnosť SKY SPORT Flight School, s.r.o. prehlasuje, že osobné údaje, ktoré vyžaduje pri vyplňovaní objednávkového formulára nebudú NIKDY poskytnuté tretím osobám (s výnimkou kuriérskej služby alebo pošty) a bude ich používať výhradne na komunikáciu so zákazníkom. (Prehlásenie k ochrane osobných údajov)

Získané údaje sú považované za prísne dôverné a tak je s nimi v našej firme aj zaobchádzané. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky zoznámil s týmito všeobecnými obchodnými a dodacími podmienkami a reklamačným poriadkom predávajúceho a že s nimi súhlasí.

8. Informácie o spoločnosti

SKY SPORT Flight School, s.r.o.

Opoj 72,

919 32

Opoj

Slovenská republika

IČO: 45994277

DIČ: 2023168213

IČ DPH: SK2023168213

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj

Pekárska 23, 91701 Trnava 1

Odbor výkonu dozoru

tel.č. 033/3212 527, 033/3212 521, fax č. 033/3212 523

9. Alternatívne riešenie sporov

informujeme Vás, že akékoľvek svoje práva a nároky si môžete voči nám uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Rovnako aj naše nároky voči Vám môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy.

Sťažnosť môžete podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže Vaša sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov.

V prípade akýchkoľvek problémov nás kontaktujte na skysport@skolalietania.eu

10. Záverečné ustanovenia

Prípadné spory medzi SKY SPORT Flight School, s.r.o. a Kupujúcim je možné riešiť taktiež mimosúdnou cestou. V takomto prípade kupujúci – spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia. Predávajúci odporúča Kupujúcemu najskôr využiť kontakt na SKY SPORT Flight School, s.r.o., pre vyriešenie vzniknutej situácie skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 22.12.2020 a rušia predchádzajúce znenia VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.